Informacje o plikach cookie

Strona korzysta z plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. CZYTAJ_WIECEJ..

 

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW

Niepublicznego Przedszkola
„Chatka Puchatka” w Gdańsku

Na podstawie art.22 ust.2 pkt. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117,poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 )

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole:
  • spacery,
  • krótkie wycieczki,
  • wycieczki krajoznawczo-turystyczne.
 2. Uczestnicy wycieczek to dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczęszczające do Przedszkola „Chatka Puchatka” w Gdańsku oraz ich opiekunowie.
 3. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole oraz liczbę opiekunów  zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola.
 4. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).
 5. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Organizując spacery i wycieczki:
  • zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru, bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome,
  • nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego,
  • przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki,
  • przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój,
  • dbamy o właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych,
  • zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody,
  • zapewniamy właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne.

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

 1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.
 2. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 3. Nadzoruje wykonanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.
 4. Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

ZADANIA DZIECI - UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 1. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.
 2. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.
 3. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych.
 4. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.
 5. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.
 6. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.
 7. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
 8. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK I SPACERÓW

 1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są opiekunowie. Zasada ta dotyczy także rodziców wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki.
 2. Miejscem zbiórki przedszkolaków (rozpoczynającym i kończącym) jest plac Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu. Przedszkolaki udają się do domów wyłącznie pod opieką rodziców.
 3. Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 4. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.
 5. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy nieuregulowanie niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Regulaminu Przedszkola oraz innych przepisów wyższego rzędu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn. 01.10.2013 r.