Informacje o plikach cookie

Strona korzysta z plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. CZYTAJ_WIECEJ..

 

Regulamin Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka

prosiaczek.png

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej jest podpisana umowa z organem prowadzącym
 2. Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe.
 3. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Dyrekcję i nauczyciela przedszkola.
 4. Dziecko może być przyprowadzone do przedszkola i odbierane tylko przez rodziców (opiekunów) lub osoby pełnoletnie pisemnie przez nich upoważnione mogące zapewnić dziecku bezpieczeństwo.
 5. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice (opiekunowie) w miesiącu wrześniu.
 6. Uznając prawo rodziców (opiekunów) do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 7. Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 630-1730. Dzieci należy przyprowadzać do godziny 830
 8. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest program wychowania przedszkolnego w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego opracowanego przez MEN z dnia 23 grudnia 2008r. dla dzieci wybrany przez nauczyciela grupy.
 9. W miarę potrzeb i na wniosek rodziców (opiekunów) zgodnie z możliwościami organizacyjnymi przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe np. rytmika, nauka języków obcych, taniec, gimnastyka korekcyjna i inne.
 10. Przedszkole zapewnia obiad dzieciom zgodnie z normami żywieniowymi dla dzieci w wieku 3-5 lat.
 11. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym ustalonym terminie do 5tego każdego miesiąca.
 12. Brak wniesienia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przez kolejne dwa miesiące powoduje skreślenie do z listy wychowanków.
 13. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania rozkładu dnia i zarządzeń Dyrekcji przedszkola.
 14. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory do zajęć wg potrzeb przedszkola związanych z realizacją programu oraz dbanie o estetyczny wygląd dziecka.
 15. Dążąc do wszechstronnego wychowania i przygotowania dziecka do nauki w szkole zgodnie z indywidualnymi możliwościami dziecka przedszkole oczekuje od rodziców (opiekunów) współpracy z nauczycielami i Dyrekcją przedszkola w celu pogłębiania wzajemnych oddziaływań wychowawczych.

Rada Pedagogiczna,
Dyrektor Przedszkola

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn. 01.10.2013 r.